مبانی مهندسی بافت
دفعات مشاهده: 1990 بار
کارگاه آزمون های بیولوژیکی
دفعات مشاهده: 2336 بار
مکانیک سیالات
دفعات مشاهده: 1759 بار
مهندسی سامانه‌های دارورسانی
دفعات مشاهده: 1846 بار
هیستوپاتوایمنوامبریولوژی
دفعات مشاهده: 1557 بار
تخصصی انتخابی بیومتریال
دفعات مشاهده: 1353 بار
مواد مهندسی۲: شکل‌دهی و ساخت
دفعات مشاهده: 1689 بار
شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۲:آلی و بیوشیمی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 2200 بار
زیست مواد 1
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 1993 بار
مبانی زیست سازگاری و آزمون‌های بیولوژیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 3152 بار
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 1982 بار
ترمو دینامیک در سیستم‌های حیاتی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 1946 بار
شیمی کاربردی بیومتریال۱: عمومی، معدنی و تجزیه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 1804 بار
سرفصل دروس تخصصی اجباری۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/12/3 |  دفعات مشاهده: 1515 بار
فناوری اطلاعات پزشکی 1
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 5632 بار
مقاومت مصالح 2 و تئوری‌های شکست
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 1493 بار