مبانی مهندسی بافت
دفعات مشاهده: 523 بار
کارگاه آزمون های بیولوژیکی
دفعات مشاهده: 747 بار
مکانیک سیالات
دفعات مشاهده: 414 بار
مهندسی سامانه‌های دارورسانی
دفعات مشاهده: 473 بار
هیستوپاتوایمنوامبریولوژی
دفعات مشاهده: 436 بار
تخصصی انتخابی بیومتریال
دفعات مشاهده: 345 بار
مواد مهندسی۲: شکل‌دهی و ساخت
دفعات مشاهده: 424 بار
شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۲:آلی و بیوشیمی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 609 بار
زیست مواد 1
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 585 بار
مبانی زیست سازگاری و آزمون‌های بیولوژیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 1346 بار
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 646 بار
ترمو دینامیک در سیستم‌های حیاتی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 537 بار
شیمی کاربردی بیومتریال۱: عمومی، معدنی و تجزیه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 474 بار
سرفصل دروس تخصصی اجباری۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/12/3 |  دفعات مشاهده: 465 بار
فناوری اطلاعات پزشکی 1
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 2070 بار
مقاومت مصالح 2 و تئوری‌های شکست
 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 |  دفعات مشاهده: 478 بار