ساختمان گسسته
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 281 بار
تجزیه و تحلیل سیستم ها
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 379 بار
اصول طراحی پایگاه داده ها
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 297 بار
اصول فن آوری اطلاعات
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 190 بار
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 265 بار
شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 493 بار
شبکه های چندرسانه ای
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 262 بار
سامانه های هوشمند و کاربرد آن ها در پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 210 بار
سیستم های پشتیبان تصمیمگیری در بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 203 بار
سیستم های اطلاعات بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 201 بار
تحلیل سیستم ها برای مدیریت اطلاعات پزشکی – بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 197 بار
بیولوژی سیستمی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 203 بار
یادگیری ماشینی در زیست پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 287 بار
واقعیت مجازی و کاربرد آن در پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 293 بار
گرافیک کامپیوتری پیشرفته
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 235 بار
روش های فشرده سازی، ذخیره سازی و رمزنگاری اطلاعات پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 337 بار
ذخیره و بازیابی اطلاعات وب
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 219 بار
پردازش سیگنال های پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 277 بار
پردازش تصاویر پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 237 بار
تحلیل آماری دادههای پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 279 بار