ساختمان گسسته
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 2090 بار
تجزیه و تحلیل سیستم ها
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 3257 بار
اصول طراحی پایگاه داده ها
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 2483 بار
اصول فن آوری اطلاعات
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1522 بار
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1785 بار
شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 2803 بار
شبکه های چندرسانه ای
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1830 بار
سامانه های هوشمند و کاربرد آن ها در پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1628 بار
سیستم های پشتیبان تصمیمگیری در بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1537 بار
سیستم های اطلاعات بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1552 بار
تحلیل سیستم ها برای مدیریت اطلاعات پزشکی – بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1542 بار
بیولوژی سیستمی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1619 بار
یادگیری ماشینی در زیست پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 2081 بار
واقعیت مجازی و کاربرد آن در پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1893 بار
گرافیک کامپیوتری پیشرفته
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1774 بار
روش های فشرده سازی، ذخیره سازی و رمزنگاری اطلاعات پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 2072 بار
ذخیره و بازیابی اطلاعات وب
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1883 بار
پردازش سیگنال های پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 2493 بار
پردازش تصاویر پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1935 بار
تحلیل آماری دادههای پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 2212 بار