افتخارات دانشکده
 | تاریخ ارسال: 1398/6/25 |  دفعات مشاهده: 4517 بار
پیام ریاست دانشکده
 دانشکده مهندسی پزشکی پرچمدار رویکرد بین رشته ای  در کشور است...
 | تاریخ ارسال: 1398/6/16 |  دفعات مشاهده: 4730 بار
معرفی دانشکده
در سال‌های اخیر پیشرفت در زمینه‌ی مراقبت های پزشکی بسیار چشمگیر بوده است. از جمله علل اصلی آن می توان پیوند بین دو فضای علمی مهندسی و پزشکی را برشمرد. با توجه به نگرشهای گوناگون فضای پزشکی و مهندسی، همکاری این دو منجر به نتایج مفید و پرثمری گردیده است.
 | تاریخ ارسال: 1398/6/16 |  دفعات مشاهده: 7553 بار
تماس با دانشکده
 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 |  دفعات مشاهده: 4686 بار
نمودار سازمانی
 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 |  دفعات مشاهده: 5023 بار
تاریخچه دانشکده
در سال ۱۳۶۶ نخستین گام به منظور ایجاد رشته مهندسی پزشکی با پروژه دست سیبرنتیکی و تاسیس آزمایشگاهمهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداشته شد.
 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 |  دفعات مشاهده: 4893 بار