کارهای پژوهشی محصول محور3
 | تاریخ ارسال: 1400/10/22 |  دفعات مشاهده: 23 بار
کارهای پژوهشی محصول محور2
 | تاریخ ارسال: 1400/10/22 |  دفعات مشاهده: 47 بار
کارهای پژوهشی محصول محور
 | تاریخ ارسال: 1400/10/22 |  دفعات مشاهده: 619 بار
1
 | تاریخ ارسال: 1400/10/22 |  دفعات مشاهده: 70 بار
آبسلانگ هوشمند
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 64 بار
آبسلانگ هوشمند1
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 92 بار
PCB milling
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 143 بار
کارهای پژوهشی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/19 |  دفعات مشاهده: 209 بار