کادر اداری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی
کادر اداری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی
کادر اداری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی
آدینی


اعظم آدینی
مسئولیت: آموزش کارشناسی
شماره تماس :2383-6454 (21-98+)
ایمیل:adiniaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 026


نرگس اشرفی
مسئولیت: کارشناس کامپیوتر و ارتقاء اساتید
شماره تماس :5574-6454 (21-98+)
ایمیل:shohreh_ashrafiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه سوم، اتاق 305


سیده زهره امامی زاده
مسئولیت: عامل مالی و حسابدار
شماره تماس :2384-6454 (21-98+)
ایمیل:z.emamyaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 006
ویرایش مطلب  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ |  دفعات مشاهده: 50 بار


مریم بابایی
مسئولیت: کارشناس امور پژوهشی
شماره تماس :2379-6454 (21-98+)
ایمیل:research_baut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 010
ویرایش مطلب  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ |  دفعات مشاهده: 19 بار


محمد خسروی
مسئولیت: مسئول ساختمان
شماره تماس :-6454 (21-98+)
ایمیل:mahd3348agmail.com
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه اول، اتاق 117
ویرایش مطلب  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ |  دفعات مشاهده: 17 بار


فاطمه حضرتی
مسئولیت: کارشناس آموزشی
شماره تماس :2389-6454 (21-98+)
ایمیل:hazratiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق 810
ویرایش مطلب  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ |  دفعات مشاهده: 19 بار


رحمان رشیدی
مسئولیت: امین اموال و کارپرداز
شماره تماس :2391-6454 (21-98+)
ایمیل:bahman101afgmail.com
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه دوم، اتاق 218
ویرایش مطلب  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ |  دفعات مشاهده: 20 بار


آذردخت سلطانی
مسئولیت: کارشناس آموزشی
شماره تماس :2392-6454 (21-98+)
ایمیل:soltaniaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق ؟
ویرایش مطلب  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ |  دفعات مشاهده: 18 بار


سیما طباطبایی
مسئولیت: ؟
شماره تماس :5677-6454 (21-98+)
ایمیل:stabatabaeiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق 513
ویرایش مطلب  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ |  دفعات مشاهده: 18 بار
عمادی


محبوبه عمادی
مسئولیت: کارشناس کامپیوتر
شماره تماس :2396-6454 (21-98+)
ایمیل:emadiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 305
ویرایش مطلب  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۲ |  دفعات مشاهده: 76 بار


شهره محسنی
مسئولیت: آموزش کارشناسی ارشد
شماره تماس :2387-6454 (21-98+)
ایمیل:mohaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 025
ویرایش مطلب دفعات مشاهده: 48 بار


ناهید محمدی
مسئولیت: آموزش دکتری
شماره تماس :2374-6454 (21-98+)
ایمیل:n.mohammadiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 024
 
ویرایش مطلب  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ |  دفعات مشاهده: 36 بار


اشرف موسوی
مسئولیت: مسئول دفتر
شماره تماس :2350-6454 (21-98+)
ایمیل:a_mousaviaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق 502
ویرایش مطلب  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ |  دفعات مشاهده: 37 بار