بایگانی بخش طرح درس دروس اصلی

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

سرفصل دروس تخصصی اجباری۹۹

img_yw_news
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ -

اجباری بیومکانیک

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

کارگاه تجهیزات پزشکی

img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

ریاضیات مهندسی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مدارهای الکتریکی1

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

الکترونیک 1

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

اصول و افزار توان‌بخشی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

فیزیولوژی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

آناتومی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

اصول تصویرنگاری پزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه فیزیولوژی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

فیزیک بدن انسان

img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

ارتعاشات

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

سیستم های کنترل خطی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه الکترونیک ۱

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

الکترونیک 2

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه الکترونیک 2

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مدارهای الکتریکی 2

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

پدیده‌های بیوالکتریک

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مدارهای منطقی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

میکروپروسسور1

img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

الکترومغناطیس

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مقاومت مصالح 1

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مکانیک سیالات

img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

نقشه کشی صنعتی1

img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

کنترل اتوماتیک

img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مقدمه‌ای بر بیورباتیک

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

کارگاه عمومی 1

img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

بیومکاترونیک

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

فناوری اطلاعات پزشکی 1

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

زیست مواد 1

img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مکانیک سیالات

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مبانی مهندسی بافت

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ -

طرح درس