بایگانی بخش درباره دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

افتخارات دانشکده

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ -

تماس با دانشکده

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ -

نمودار سازمانی

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ -

تاریخچه دانشکده

در سال ۱۳۶۶ نخستین گام به منظور ایجاد رشته مهندسی پزشکی با پروژه دست سیبرنتیکی و تاسیس آزمایشگاهمهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداشته شد.

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

پیام ریاست دانشکده

 دانشکده مهندسی پزشکی پرچمدار رویکرد بین رشته ای  در کشور است...

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

معرفی دانشکده

در سال‌های اخیر پیشرفت در زمینه‌ی مراقبت های پزشکی بسیار چشمگیر بوده است. از جمله علل اصلی آن می توان پیوند بین دو فضای علمی مهندسی و پزشکی را برشمرد. با توجه به نگرشهای گوناگون فضای پزشکی و مهندسی، همکاری این دو منجر به نتایج مفید و پرثمری گردیده است.