بایگانی بخش فرم‌ها

img_yw_news
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ -

فارغ التحصیلی

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (ادعای فارغ التحصیلی) (تطبیق واحد در هنگام فارغ التحصیلی) (درخواست اخذ مدرک کهاد در هنگام فارغ التحصیلی ) (اصلاح کارنامه فارغ التحصیلی) (صدور کارنامه فارسی رسمی) (تسویه حساب بیومتریال) (تسویه حساب بیومکانیک) (تسویه حساب بیوالکتریک) (آلبوم فارغ التحصیلان) 

img_yw_news
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ -

دفاعیه

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (تعیین وقت دفاع) (دعوتنامه استاد راهنما) (آگهی دفاع )

img_yw_news
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ -

درخواستهای جاری آموزشی

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (درخواست آموزشی کلی) (اخذ درس بدون رعایت پیشنیاز ) (حذف اضطراری درس) (مهمان بین دانشکده ای یا اخذ درس ارشد) (تعیین گرایش) (مهمان تکدرس در سایر دانشگاهها) (معرفی به استاد) (تطبیق واحد دانشجویان انتقالی سایر دانشگاه ها) (تطبیق واحد برای تغییر رشته داخل دانشگاه) (تطبیق دروس دانشجویان دورشته ای) (تسویه حساب دانشجویان مهمان ترمی) (صدور کارت دانشجویی المثنی) (تغییر آدرس) (مرخصی تحصیلی) (خروج از کشور) (پیشنهاد پروژه کارشناسی) (عدم رعایت پیش نیاز)