بایگانی بخش تاریخچه دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

تاریخچه دانشکدهback

در سال ۱۳۶۶ نخستین گام به منظور ایجاد رشته مهندسی پزشکی با پروژه دست سیبرنتیکی و تاسیس آزمایشگاهمهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداشته شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

تاریخچه دانشکده

در سال ۱۳۶۶ نخستین گام به منظور ایجاد رشته مهندسی پزشکی با پروژه دست سیبرنتیکی و تاسیس آزمایشگاهمهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداشته شد.