بایگانی بخش فرم ها

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ -

تسویه حساب

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (آلبوم فارغ التحصیلان) (دریافت رساله) (تسویه حساب الکترونیکی)

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ -

دفاع پروپوزال

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (برگ داوری پیشنهاد رساله) (تایید اصلاحات پروپوزال) (حق الزحمه اساتید مدعو) (حق الزحمه داوران داخلی) (خلاصه وضعیت و دلایل تاخیر)(دعوتنامه) (مراحل درخواست مجوز دفاع پروپوزال ) (مشخصات پروپوزال ) (هماهنگی زمان دفاع )

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

دفاع نهایی

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (دعوتنامه) (ارزیابی دفاع نهایی قبل از ۹۳ ) (ارزیابی دفاع نهایی۹۳ و 94) (ارزیابی دفاع نهایی95 به بعد) (آگهی دفاع)  (روابط عمومی) (ریاست دانشکده) (هماهنگی زمان دفاع) (حق الزحمه اساتید مدعو) (حق الزحمه داوران داخلی) (فرمهای نهایی رویه 3316)

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

دفاع نهایی

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (آگهی دفاع) (بررسی مقالات با رتبه عالی) (بررسی مقالات با یک سطح کاهش) (تایید اصلاحات دفاع نهایی) (تایید کفایت تحقیق) (تغییر در ترکیب هیات داوران) (حق الزحمه اساتید مدعو) (حق الزحمه داوران داخلی) (دعوتنامه) (روابط عمومی) (ریاست دانشکده) (هماهنگی زمان دفاع) 

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

سایر فرم ها

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (درخواست آموزشی بعد از دفاع) (درخواست آموزشی قبل از دفاع ) (انصراف استاد راهنما یا مشاور و تعیین جایگزین) (تعیین استاد راهنمای دوم یا مشاور) (تمدید سنوات)  (درخواست اخذ درس از سایر دانشگاهها) (درخواست خروج از کشور) (صلاحیت عمومی) (کاربرگ استفاده از فرصت مطالعلتی) (کاربرگ مشخصات دانشجو - فرصت مطالعاتی) (مجوز ثبت نام واحد مازاد)

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

دفاع پروپوزال

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (دعوتنامه) (دفاع از پیشنهاد رساله دکتری) (مراحل درخواست مجوز دفاع  پروپوزال در دانشکده مهندسی پزشکی) (حق الزحمه اساتید مدعو) (حق الزحمه داوران داخلی)(فرمهای نهایی رویه 3316) (هماهنگی زمان دفاع)

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

تسویه حساب

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (آلبوم فارغ التحصیلان) (دریافت رساله) (تسویه داخلی )