بایگانی بخش کارهای پژوهشی محصول محور

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ -

کارهای پژوهشی محصول محور3

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ -

1

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ -

کارهای پژوهشی محصول محور

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ -

کارهای پژوهشی محصول محور2

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ -

کارهای پژوهشی محصول محور

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ -

کارهای پژوهشی محصول محور

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ -

کارهای پژوهشی محصول محور2

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

آبسلانگ هوشمند

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

استنت دارویی پلیمری

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

پمپ انسولین

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

دستگاه رگ یاب

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

زخم پوش هوشمند

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

فشارسنج مچی

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

نخ پلی لاکتیک اسید

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

نوار تست قند خون

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

miniPCR بلادرنگ

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

PCB milling

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ -

آبسلانگ هوشمند1

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ -

کارهای پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

آبش 1

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

آبش 2

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

آبش 3

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

آبش 4

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

آبش 5

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

آبش 6

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

آبش 7