بایگانی بخش فرم ها

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

سفر اساتید

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (درخواست دانشکده در ارتباط با ارائه مقاله در مجامع علمی و بین المللی) (جدول ارزیابی و امتیازدهی گردهمائی ها) (حکم مأموریت علمی اعضاء هیأت علمی جهت شرکت در مجامع علمی و بین المللی) (درخواست علی الحساب هزینه سفر جهت شرکت در مجامع علمی و بین المللی) (درخواست پرداخت هزینه های شرکت در مجامع علمی و تسویه حساب) (گزارش علمی شرکت در مجامع علمی داخل و خارج به منظور ارائه مقاله) (گزارش علمی شرکت در مجامع علمی داخل و خارج به منظور ارائه مقاله)  

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

دانشجویی

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرم مشخصات دانشجوی مشمول پژوهانه) (تعهد نامه) (فرم اطلاعات رساله دکتری در قالب پژوهانه) (درخواست پرداخت علی‌الحساب/ هزینه قطعی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی) (کاربرگ انتخاب پروژه‌های برتر دکتری جشنواره پژوهش و فناوری) (کاربرگ انتخاب پروژه‌های برتر کارشناسی ارشد جشنواره پژوهش و فناوری) (درخواست دانشکده در ارتباط با ارائه مقاله در مجامع علمی) (درخواست دانشجو جهت استفاده از فرصت مطالعاتی) (فرم ۱۱۲- صورتجلسه اجناس خریداری شده بدون فاکتور) (درخواست پرداخت هزینه های دانشجویی) (درخواست پرداخت هزینه های شرکت در مجامع علمی )(صورتجلسه اقلام بدون فاکتور ماده_47) (فرم جدید- حق ثبت نام کنفرانس دانشجو)  

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

اساتید

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (قرارداد طرح اعتبار پژوهشی اعضاء هیات علمی) (فرم درخواست پرداخت حق التالیف مقاله) (فرم درخواست پرداخت حق التالیف کتاب) (درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی) (درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم دانشکده)) (فرم درخواست تنخواه نقدی) (فرم تسویه) (فرم پرداخت هزینه دانشجویی)(اقلام بدون فاکتور) (فرم جدید کتاب)  

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

فرصت کوتاه

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرصت کوتاه ۱) (فرصت کوتاه ۲) (فرصت کوتاه ۳) (فرصت کوتاه ۴) (فرصت کوتاه ۵) (فرصت کوتاه ۶) (فرصت کوتاه ۷)  

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارورزی

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید: (نکات مهم کارورزی) (کارورزی) (درخواست پذیرش)

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

فناوری و ارتباط با صنعت

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرم ۳۰۱-فرم جشنواره پروژه‌های برتر کارشناسی (اطلاعات کلی) (فرم ۳۰۲- فرم جشنواره پروژه‌های برتر کارشناسی) (درصد منتخب انجمن علمی) (فرم ۳۰۳- جشنواره پروژه‌های برتر کارشناسی (امتیازات پروژه‌های منتخب) (فرم ۳۰۴-فرم جشنواره پروژه‌های برتر کارشناسی (امتیازات پروژه‌های منتخب گروه پژوهشی) (فرم ۳۰۵-فرم ارسال پیش‌نویس قرارداد جهت بررسی) (فرم ۳۰۶-فرم ارسال چک مربوط به قرارداد) (فرم ۳۰۷-فرم ارسال فیش واریزی مربوط به قرارداد) (فرم ۳۰۸-فرم ارسال گزارش مرحله‌ای) (فرم ۳۰۹-فرم ارسال نسخ قرارداد و درخواست پیش پرداخت) (فرم ۳۱۰-فرم ارسال گزارش نهایی) (فرم ۳۱۱-فرم معرفی نماینده جهت دریافت چک) (فرم ۳۱۲- فرم اولیه ثبت‌نام کارآموزی) (فرم ۳۱۳-فرم حذف یا تغییر محل کارآموزی) (فرم ۳۱۴-فرم درخواست لیست درج نمره تکی) (فرم ۳۱۵-فرم درخواست ثبت اثر در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)