بایگانی بخش رویه ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

قوانین و رویه ها

در این قسمت می توانید به قوانین و رویه های زیر دسترسی داشته باشید (رویه جذب پژوهشگر پسا دکترا) (رویه اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(گرنت))