بایگانی بخش کادر اداری

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

کادر اداری

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

کادر اداری آرشیو

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ -

عمادی

محبوبه عمادی مسئولیت: کارشناس کامپیوتر شماره تماس :2396-6454 (21-98+) ایمیل:emadiaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 305

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

آدینی

اعظم آدینی مسئولیت: آموزش کارشناسی شماره تماس :2383-6454 (21-98+) ایمیل:adiniaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 026

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

رشیدی

رحمان رشیدی مسئولیت: امین اموال و کارپرداز شماره تماس :2391-6454 (21-98+) ایمیل:bahman101afgmail.com آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه دوم، اتاق 218

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

امامی زاده

سیده زهره امامی زاده مسئولیت: عامل مالی و حسابدار شماره تماس :2384-6454 (21-98+) ایمیل:z.emamyaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 006

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

محسنی

شهره محسنی مسئولیت: آموزش کارشناسی ارشد شماره تماس :2387-6454 (21-98+) ایمیل:mohaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 025

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

خسرویی

محمد خسروی مسئولیت: مسئول ساختمان شماره تماس :-6454 (21-98+) ایمیل:mahd3348agmail.com آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه اول، اتاق 117

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

موسوی

اشرف موسوی مسئولیت: مسئول دفتر شماره تماس :2350-6454 (21-98+) ایمیل:a_mousaviaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق 502

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

محمدی

ناهید محمدی مسئولیت: آموزش دکتری شماره تماس :2374-6454 (21-98+) ایمیل:n.mohammadiaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 024  

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

اشرفی

نرگس اشرفی مسئولیت: کارشناس کامپیوتر و ارتقاء اساتید شماره تماس :5574-6454 (21-98+) ایمیل:shohreh_ashrafiaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه سوم، اتاق 305

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

بابایی

مریم بابایی مسئولیت: کارشناس امور پژوهشی شماره تماس :2379-6454 (21-98+) ایمیل:research_baut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 010

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

حضرتی

فاطمه حضرتی مسئولیت: کارشناس آموزشی شماره تماس :2389-6454 (21-98+) ایمیل:hazratiaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق 810

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

سلطانی

آذردخت سلطانی مسئولیت: کارشناس آموزشی شماره تماس :2392-6454 (21-98+) ایمیل:soltaniaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق ؟

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

طباطبایی

سیما طباطبایی مسئولیت: ؟ شماره تماس :5677-6454 (21-98+) ایمیل:stabatabaeiaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق 513

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

موسوی

اشرف موسوی مسئولیت: مسئول دفتر شماره تماس :2350-6454 (21-98+) ایمیل:a_mousaviaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق 502