بایگانی بخش هیئت علمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر نبی اله ابوالفتحی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر شهریار حجتی امامی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر علی فلاح

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر حامد آذرتوش

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر ناصر فتورائی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر رعنا ایمانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر سجاد جعفری

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر اکبر کارخانه

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر حمید رضا کاتوزیان

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر محمد معینی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر ملیکه نبئی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر محمدعلی احمدی پژوه

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر محمد ربیعی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر سروش صادق نژاد

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر مهرداد ساویز

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر سیدعلی سیدصالحی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر عاطفه سلوک

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر فرزاد توحید خواه

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر فرشاد الماس گنج

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر محمد مهدی احمدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر افرا حاجی زاده

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر عطااله هاشمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر محمدحسن مرادی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر عباس نصیرایی مقدم

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر مصطفی رستمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر ایمان شعبانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر مهدی شفیعیان

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر محمد تفضلی شادپور

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

دکتر فرناز قاسمی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

هیئت علمی

 

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

آرشیو هیئت علمی

 

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

هیئت علمی آرشیو 2