دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
سیگنال‌ها و سیستم‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس:سیگنال­ها و سیستم­ها
 
تعداد واحد       3                                                  پیش نیاز  ریاضی مهندسی
 
                                                                           هم نیاز
        
 

هدف
 
آشنایی با توصیف سیگنال­ها و تحلیل سیستم­های خطی و تغییر ناپذیر بازمان در حوزه­های زمان(پیوسته و گسسته) و فرکانس
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
1. مقدمه:
مفاهیم و ابزارهای ریاضی پردازش سیگنال‌ها، تعاریف، خواص و تقسیم‌بندی‌های کلی
2. سیگنال‌های پیوسته زمان و گسسته زمان:
نمایش ریاضی، ضربه و پله، متناوب، نمایی مختلط، توان و انرژی
3.سیستم‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان:
 پاسخ ضربه، مفهوم کانولوشن، خواص پاسخ ضربه، توصیف به ‌وسیلهی معادلات تفاضلی و دیفرانسیل
4. سری فوریه سیگنال‌های متناوب:
اهمیت نمایش در محاسبه پاسخ سیستم‌های LTI، سیگنال‌های پیوسته زمان، سیگنال‌های گسسته زمان، همگرایی سری فوریه، خواص نمایش سری فوریه

5.سری فوریه سیگنال‌های متناوب:
اهمیت نمایش در محاسبه پاسخ سیستم‌های LTI، سیگنال‌های پیوسته زمان، سیگنال‌های گسسته زمان، همگرایی سری فوریه، خواص نمایش سری فوریه

6.
تبدیل فوریه گسسته زمان:
تعریف، همگرایی، خواص، تحلیل سیستم‌های توصیف شده با معادلات تفاضلی با ضرایب ثابت

7.نمونه برداری:

 قضیه، شکل‌های ایده‌آل و غیر ایده‌آل، پدیده تداخل طیفی، بازسازی

8.تبدیل لاپلاس:
تعریف، همگرایی، خواص، تابع تبدیل و تحلیل سیستم‌های LTI (پیوسته زمان)

9-تبدیل Z:
 تعریف، همگرایی، خواص، تابع تبدیل و تحلیل سیستم‌های LSI (گسسته زمان)

 
 

مراجع
 
  1. V. Oppenheim, A. S. Willsky and S.H. Nawab, Signals and Systems, 2nd ed., Prentice-Hall, 1996.
  2. R. E. Ziemer, W. H. Tranter and D. R. Fannin, Signals and Systems, Continuous and Discrete, 4th ed., Prentice-Hall, 1998.
  3. S. Haykin and B. Van Veen, Signals and Systems, 2nd ed., Wiley, 2003.
  4. Northrop, Robert B. Signals and Systems Analysis in Biomedical Engineering. CRC press, 2016.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.3640.6849.fa.html
برگشت به اصل مطلب