دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
ماشین‌های الکتریکی مستقیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  ماشین­های الکتریکی مستقیم
 
تعداد واحد       2                                                  پیش نیاز   مدار های الکتریکی 1
 
                                                                           هم نیاز   
        
 

هدف
 
آشنایی با موتورها و ژنراتورهای جریان مستقیم
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
 
1- مدارهای مغناطیسی
1-1 مشخصه مواد فرومغناطیسی
1-2 مدارهای مغناطیسی با تحریک DC، مفاهیم نشت و پراکندگی فلو
1-3 مدارهای مغناطیسی با تحریک AC
1-4 تلفات فوکو و هیسترزین
1-5 اصول اولیه ترانسفورماتور تکفاز (حالت بی­باری)
2- تبدیل الکترومکانیکی
2-1 انرژی در میدان مغناطیسی
2-2 مبدل­های الکترومکانیکی پیوسته و ناپیوسته
2-3 نیرو و گشتاور در سیستم­های مغناطیسی
2-4 مبدل­های الکترومکانیکی یک و چند تحریکه
3- ماشین­های DC
3-1 کلیات
3-2 ساختمان
3-3 توزیع میدان در فاصله هوائی ناشی از تحریک استاتور و روتور
3-4 مشخصه مغناطیسی ماشین­های DC
3-5 سیم پیچی آرمیچر
3-6 نیروی محرکه القاء شده در آرمیچر
3-7 گشتاور الکترومغناطیسی در ماشین ­DC
4- ژنراتورهای DC
4-1 مشخصه­های بی­باری و بارداری انواع ژنراتورهای DC
4-2 عکس­العمل آرمیچر
5- مورتورهای DC
5-1 مشخصه­های مختلف انواع موتورهای DC
5-2 راه­اندازی موتورهای DC
5-3 تنظیم سرعت موتورهای DC
5-4 تلفات و راندمان ماشین­های DC
 

مراجع
 
  1. Fitzgerald, Arthur Eugene, et al. Electric machinery. Vol. 5. New York: McGraw-Hill, 2003.
  2. El Hawary, Mohamed E. "Principles of electric machines with power electronic applications." 1986.
  3. Slemon, Gordon R. Electric machines and drives. Addison-Wesley, 1992.
  4. J Hindmarsh , Electrical Machines and drive systems, et al, 3rd edition, 1996,
  5. Boldea, Ion, and Syed A. Nasar. The induction machines design handbook. CRC press, 2018.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.3640.6921.fa
برگشت به اصل مطلب