دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
مقاومت مصالح 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس:  مقاومت مصالح 1
 
تعداد واحد       3                                                پیش نیاز   استاتیک در مهندسی پزشکی
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

هدف
 
  1. آشنایی با رفتار مکانیکی مواد
  2. آشنایی با تنش ناشی از بارگذاری های مختلف
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
تحلیل تنش در میله های تحت بار محوری :
تنش در مقاطع کج، تنش های برشی، تنش مجاز در بارهای تکراری، ضریب اطمینان، تنش تحمل برشی در اتصالات، پرچ، پیچ و مهره ای.
کرنش و تغییر شکل در اعضاء تحت اثر بار محوری :
قانون تک محوری هوک، بررسی منحنی تنش- کرنش برای مواد مختلف، کرنش حرارتی، استفاده از معادله سازگاری تغییر مکان ها برای حل مسائل، معادلات عمومی هوک برای مواد ایزوتروپ همگن، کرنش حجمی و مدول بالک، تنش در استوانه و کره نازک تحت اثرفشار داخلی.
پیچش میله­های الاستیک دایروی :
­های پیچش برای تنش برشی و زاویه پیچش در مقاطع قوطی شکل، نیروی محوری، نیروی برشی و ممان خمشی در تیرهای معین، نیروهای داخلی از روش مقطع.
خمش خالص :
فرمول تنش در اثر خمش خالص، تمرکز تنش، مقطع مرکب از دو یا چند جنس، خمش در تیرهای با مقطع نامتقارن، خمش ترکیبی در اثر بار محوری خارج از مرکز.
تنش برشی تحت اثر نیروی برشی :
 جریان برش، تنش برشی در تیرها، مرکز برش، ترکیب تنش­های برشی و بررسی نکات طراحی در اثر برش.
تبدیل تنش و کرنش در مختصات مختلف :
الف حالت دو بعدی :
مؤلفه های تنش در روی یک صفحه مایل، تنش­های اصلی، تنش برشی ماکزیمم، دایره مور، روش­های مختلف در ترسیم دایره مور، مؤلفه­های کرنش در روی یک صفحه مایل، کرنش­های اصلی، دایره مور کرنش، انواع کرنش سنج­ها، رابطه بین دایره مور تنش و کرنش.
ب- حالت سه بعدی :
            مؤلفه­های تنش در روی یک صفحه مایل، تنش­های اصلی و دایره.
 

مراجع
 
  1. Beer J. I., “Mechanics of Materials”, Chapter 1-7.  “, 6th edition, 2012
  2. N. Ozkaya, M. Nordin, “Fundamentals of Biomechanics: Equilibrium, Motion, and Deformation “, Springer, Chapters 6-8. 2012
  3. Armenàkas, Anthony E. Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity. CRC Press, 2016.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.3640.6936.fa.html
برگشت به اصل مطلب