دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
نقشه کشی صنعتی1

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس:  نقشه کشی صنعتی1
 
تعداد واحد       2                                                پیش نیاز  -
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

هدف
  1. معرفی وسایل نقشه کشی
  2. آشنایی با اصول نقشه کشی
  3. معرفی اصول ترسیم نماهای استاندارد
 
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
1- مقدمه­ای بر نقشه­کشی صنعتی و کاربردهای آن، تعریف خط، نقطه، تصویر، صفحات اصلی

2- وسایل نقشه کشی و کاربرد آن­ها، جدول مشخصات فنی نقشه، ترسیمات هندسی، روش­های مختلف معرفی فرجه­های اول و سوم، اصول اندازه گذاری


3- روش­های ترسیم نمای مجهول یک جسم از تصاویر معلوم

4- ترسیم نمای سه بعدی و نماهای ایزومتریک، دی متریک و تری متریک

5-تعریف برش و قراردادهای مربوط به آن


6- اتصالات پیچ و مهره، جوش و روش­های ترسیم آن­ها در نقشه فنی

 
 
 

مراجع
 
  1. B. Agrawal, “Engineering drawing”, Mc GrawHill, 2008.
  2. Baronio, G., et al. "Integrated Approach to the Innovation of Technical Drawing Teaching Methods." Advances on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing II. Springer, Cham, . 705-713, 2019.
  3. محمد متقی پور، رسم فنی و نقشه های صنعتی1، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، تهران چاپ1393.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.3640.6959.fa
برگشت به اصل مطلب