دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
کارگاه آزمون های بیولوژیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  کارگاه آزمون های بیولوژیکی
 
تعداد واحد       ۱                                            پیش نیاز  مبانی زیست سازگاری و آزمون های بیولوژیکی
                                                                     هم نیاز  -
        
 

هدف
آشنایی دانشجویان با آزمون ها و روش­های ارزیابی بیومتریال ها
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
۱- کشت سلولی
۱-۲- ایمنی آزمایشگاه کشت سلولی
۱-۳- مقدمات کشت سلولی
۱-۴- تجهیزات آزمایشگاه کشت سلولی
۱-۵- مواد رایج مورد استفاده در کشت سلولی
۱-۶- تهیه محیط کشت
۱-۸- انجام آزمون کشت سلولی
۱-۹- فریز کردن و ذخیره سازی سلول
۱-۱۰- تثبیت سلولی
۲-آزمون­های سمیت سلول: تماس مستقیم، عصاره، نفوذ آگار،   MTTو...
۳-معرفی رنگ آمیزی­های سلولی و بافتی متداول: گیمسا، DAPI، AO/PI، H&E و ...
۴-آزمون­های خون سازگاری: همولیز واندازه گیری زمان لخته شدن


 

مراجع
 
  1. Biomaterials, Medical Devices, and Combination Products—Biocompatibility Testing and Safety Assessment by Shayne Cox Gad and Samantha Gad-McDonald, ۲۰۱۶

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.3640.7887.fa
برگشت به اصل مطلب