دانشکده مهندسی پزشکی- دروس مصوب و طرح درس
مکانیک سیستم قلب و عروق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مکانیک سیستم قلب و عروق
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. کلیات سیستم قلب و عروق- کارکرد فیزیولوژی، فیزیکی، مکانیکی

۲. ریزساختار و مواد تشکیل دهنده غیرارگانیک:
کلاژن، الاستین، مواد زمینهای، خواص مکانیکی آن ها
 
۳. مرور تئوری های مکانیکی
(الاستیسیته غیرخطی، هایپرالاستیسیته، ویکوالاستیسیته، ویسکوهایپرالاستیسیته، پرالاستیسیته)
 
۴. خواص مکانیکی اجزای سیستم قلب و عروق و نقش ساختار فیبری در آن ها

۵. کارکرد فیزیکی و مکانیکی شریان ها و تحلیل خواص مکانیکی آن ها

۶. آسیب شناسی شریانی:
تعاریف مرتبط (آترواسکلروسیس، آرتریواسکلروسیس، آنوریزم و پارگی شریان)؛ تغییرات خواص مکانیکی در سایت های شریانی؛ آنالیز تنش در آسیب شناسی شریانی و نقش تمرکز تنش و پیری؛ تحلیل مکانیکی ایجاد، رشد و شکست پلاک های شریانی؛ کاربرد تئوری مکانیک شکست و خستگی در آسیب شناسی شریان
 
۷. قلب، ساختار ماهیچه قلب، بارگذاری قلب، منحنی حجم- نیرو در قلب، توزیع تنش در دیواره قلب
تحلیل مکانیکی دریچه های قلبی
۸. خواص مکانیکی سیاهرگ ها، دیواره سیاهرگ ها و دریچه های سیاهرگی، تئوری های فروپاشی

۹. شریانچه ها، مکانیزم های تغییر فشار از طریق ساختار شریانچه ها

۱۰. سیستم های کنترل قلب و عروق:
کنترل سیستمی و کنترل موضعی، فلوچارتهای تنظیم فشارخون، بارورسپتورها و کمورسپتورها، فاکتورهای درون ریز خون
۱۱. پارامترهای مکانیکی طراحی استنت های قلبی- عروقی: ثُمْن ها، گرفته شریانی، دریچه های قلبی مصنوعیمراجع
 
1.Wilmer W. Nicholas, Michael F. O’Rourke; McDonald’s Blood Flow in Arteries; 6th edition, Arnold Publishers & Oxford University Press; 2011 .
2. Y. C. Fung; Biomechanics: Circulation, 2nd edition, Springer- Verlag, reprint 2010 .
3. K. B. Chandran, CardioVascular Biomechanics, New York University Press, 1992

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.3726.5646.fa.html
برگشت به اصل مطلب