دانشکده مهندسی پزشکی- دروس مصوب و طرح درس
دینامیک پیشرفته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: دینامیک پیشرفته
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
بررسی و ارائه نتایج آخرین دستاوردها و پیشرفت ها در زمینه دینامیک پیشرفته

 مراجع
 
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.3726.5741.fa
برگشت به اصل مطلب