دانشکده مهندسی پزشکی- دروس مصوب و طرح درس
تحلیل سینماتیکی اعضاء و اندام های بدن انسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: تحلیل سینماتیکی اعضاء و اندام های بدن انسان
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. جداول آنتروپومتری و استخراج اطلاعات و ابعاد مربوط به اندام ها و اعضای مختلف بدن انسان
 
۲. سنجش و محاسبه موقعیت، سرعت و شتاب صفحه ای نشانگرها به کمک تصویربرداری
 
۳. محاسبه موقعیت، سرعت و شتاب صفحه ای مرکز ثقل اعضا
 
۴. محاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل بدن انسان در حرکات صفحه ای

۵.تحلیل نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل بدن انسان در حرکات صفحه ای

۶. کاربردهای کلینیکی اطلاعات سینماتیکی و سینتیکی حرکت

۷. سنجش و محاسبه موقعیت، سرعت و شتاب فضایی نشانگرها به کمک تصویربرداری

۸. محاسبه موقعیت، سرعت و شتاب فضایی مرکز ثقل اعضا

۹. محاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل بدن انسان در حرکات فضایی

۱۰. تحلیل نیروها و گشتاورهای وارد بر اعضا و مفاصل بدن انسان در حرکات فضایی

۱۱ . بیومکانیک مفاصل و مایعات درون مفصلی
 
 
 

مراجع
 
1. Bartlett Roger, Introduction to Sports Biomechanics, Spon Press (UK), 1997 .
2. Zatsiorsky Veladimir M. , Kinematics of Human Motion, Human Kinetics, 1998 .
3. Blanchi Jean- Pierre (EDT), Stokes Ian A. F. , Allard Paul, Three- Dimensional Analysis of Human Movements, Human Kinetics, 1995 .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.3726.6180.fa.html
برگشت به اصل مطلب