دانشکده مهندسی پزشکی- پیام ریاست دانشکده
پیام ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 


                                                                  دکتر عباس نصیرایی مقدم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.459.1947.fa
برگشت به اصل مطلب