دانشکده مهندسی پزشکی- چارت سازمانی
چارت سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


ریاست دانشکده مهندسی پزشکی
دکترعباس نصیرایی مقدم
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
nasiraeiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۴۹۸(۲۱-۹۸+)

معاون آموزشی
دکتر محمد مهدی احمدی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
mmahmadiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۵۵۷۳(۲۱-۹۸+)


معاون پژوهشی و معاون تحصیلات تکمیلی
دکتر اکبر کارخانه
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۶ (Map)
karkhanehaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۴۹۷(۲۱-۹۸+)

مدیر گروه بیوالکتریک
دکترمهرداد ساویز
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
msavizaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۵۵۶۹(۲۱-۹۸+)

مدیر گروه بیومکانیک
دکتر مصطفی رستمی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵ (Map)
 rostamiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۶۱(۲۱-۹۸+)


مدیر گروه بیومتریال و مهندسی بافت
دکتر ایمان شعبانی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
shabaniaut.ac.ir
۶۴۵۴-۵۵
۷۱(۲۱-۹۸+)

سرپرست سایت کامپیوتر
دکترافرا حاجی زاده
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
afra.hajizadehaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۵۵۶۶(۲۱-۹۸+)


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.472.1534.fa
برگشت به اصل مطلب