دانشکده مهندسی پزشکی- کتاب های چاپ شده
کتاب های چاپ شده دانشکده مهندسی پزشکی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
1 / 9
تاریخ چاپ 1400
2 / 9
تاریخ چاپ 1400
3 / 9
تاریخ چاپ 1399
4 / 9
تاریخ چاپ 1398
5 / 9
تاریخ چاپ 1398
6 / 9
تاریخ چاپ 1398
7 / 9
تاریخ چاپ 2018
8 / 9
تاریخ چاپ 1396
9 / 9
تاریخ چاپ 1394-1395
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.4762.11460.fa
برگشت به اصل مطلب