دانشکده مهندسی پزشکی- آزمایشگاه ها
آزمایشگاه های تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 
سرپرست: دکتر مهناز اسکندری 
سرپرست: دکتر مهرداد ساویز
سرپرست : دکتر محمد معینی
سرپرست:دکتر فرشاد الماس‌گنج، دکتر محمدمهدی احمدی
سرپرست: دکتر سجاد جعفری، دکتر حامد آذرنوش
سرپرست: دکتر ناصر فتورایی، دکتر ملیکه نبئی
سرپرست: دکتر عاطفه سلوک
سرپرست: دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی، دکتر فرزاد توحیدخواه، دکتر محمد‌علی احمدی پژوه
سرپرست:دکتر علی فلاح
سرپرست: دکتر حمید کشوری، دکتر اکبر کارخانه
سرپرست:  دکتر نبی‌اله ابوالفتحی، دکتر مهدی شفیعیان
سرپرست: دکتر سید‌عطااله هاشمی
سرپرست: دکتر مصطفی رستمی، دکتر احمدرضا عرشی
سرپرست :سید‌دکتر علی سید‌صالحی‌
سرپرست: دکتر محمد تفضلی، دکتر ایمان شعبانی
سرپرست: دکتر رعنا ایمانی
سرپرست:دکتر مهران کسری، دکتر غلامرضا روحی
سرپرست:دکتر فرناز قاسمی
سرپرست:دکتر عباس نصیرایی مقدم
سرپرست:دکتر شهریار حجتی امامی، دکتر افرا حاجی زاده
سرپرست:دکتر محمد‌حسن مرادی
سرپرست:دکتر محمد ربیعی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.483.1988.fa
برگشت به اصل مطلب