دانشکده مهندسی پزشکی- مقالات برتر
مقالات برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/5 | 
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
11 / 10

Dr.Sajad Jafari
Dr.Sajad Jafari
Dr.Mahnaz Eskandari
Dr.Farzad Towhidkhah & Dr.Mehrdad Saviz
Dr.Mahnaz Eskandari
Dr.َAtefeh Solouk
Dr.Sajad Jafari & Dr.Hamed Azarnoush
Dr.Mahnaz Eskandari
Dr.Sajad Jafari
Dr.Sajad Jafari
Dr.Farzad Towhidkhah
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.486.9466.fa
برگشت به اصل مطلب