دانشکده مهندسی پزشکی- هیئت علمی
دکتر ناصر فتورائی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.488.9381.fa
برگشت به اصل مطلب