دانشکده مهندسی پزشکی- هیئت علمی
دکتر عباس نصیرایی مقدم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.488.9429.fa
برگشت به اصل مطلب