دانشکده مهندسی پزشکی- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
رساله دکتری سید محمد طباطبائی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.693.7239.fa
برگشت به اصل مطلب