بایگانی بخش Syllabi

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Statics in Biomedical Engineering

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Engineering mathematics

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Introdution to Biomedical Engineering

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Hospital Medical Equipments

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Medical Equipment Workshop

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Electrical Circuits 1

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Electrical Circuits Laboratory

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Electronics I

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Rehabilitation Principles & Devices

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Principles of Medical Imaging

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

physiology

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Anatomy

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Physics of the Human Body

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Lab : Physiology

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

English for Biomedical Engineers

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Engineering Materials 1: Structure and Properties

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Method of research and technical reporting

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Syllabiback

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Syllabi2

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Syllabi

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Syllabi z

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ -

Syllabi3