دروس مصوب

 | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 

دروس مصوب تحصیلات تکمیلی                              


 دروس اجباری
 


کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME101 ابزار دقیق بیومدیکال 3 بیوالکتریک اندازه گیری الکتریکی طرح درس
BME102 الکتروفیزیولوژی 3 بیوالکتریک ریاضی 1 و 2 و معادله
دیفرانسیل- فیزیک
الکتریسیته در صورت
امکان )الکترومغناطیس(
مدار 1 و 2 فیزیولوژی
طرح درس
BME103 پردازش سیگنال های پزشکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME104 سیستم های تصویرگر پزشکی 3 بیوالکتریک
 
طرح درس
BME105 کنترل سیستم های عصبی عضلانی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME106 مدل سازی سیستم های بیولوژیکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME201 مبانی بیومکانیک 3 بیومکانیک طرح درس
BME202 مکانیک محیط پیوسته 3 بیومکانیک طرح درس
BME203 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 بیومکانیک طرح درس
BME301 زیست سازگاری 3 بیومتریال طرح درس
BME302 پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME303 سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME304 فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME401 داربست ها در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME402 مهندسی سامانه های کشت سلولی و آز 3 مهندسی بافت طرح درس
BME403 بیوراکتورها در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME404 تخریب داربست ها در محیط بیو لوژیک 3 مهندسی بافت طرح درس
BME501 مبانی مهندسی توانبخشی 3 توانبخشی طرح درس
BME502 کنترل سیستم های عصبی عضلانی 3 توانبخشی طرح درس
BME503 ضایعات حرکتی و روش های کیفی  کمی توانبخشی حرکت 3 توانبخشی طرح درس
BME601 مبانی مهندسی ورزش 3 ورزش طرح درس
BME602 مواد پیشرفته و روش های تولید در مهندسی ورزش 3 ورزش طرح درس
BME603 اصول طراحی تجهیزات ورزشی 3 ورزش طرح درس
BME404 بیوانفورماتیک 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME404 داده کاوی پزشکی 3 اطلاعات پزشکی بیوانفورماتیک طرح درس
BME404 طراحی و مدیریت بانک های اطلاعات پزشکی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
Total credits 9
  • برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی- همه گرایش ها موظف است 9 واحد تخصصی اجباری با نظر گروه تخصصی با موفقیت بگذراند.
 

دروس تخصصی اختیاری
 

کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME107 آشوب و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME108 اسلوب شناسی سیستم ها و سیبرنتیک کاربردی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME109 اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME110 بازشناسی گفتار 3 بیوالکتریک
 
طرح درس
BME111 بینایی ماشین 3 بیوالکتریک تجزیه و تحلیل سیستم ها طرح درس
BME112 بیوالکترومغناطیس 3 بیوالکتریک طرح درس
BME113 پردازش تصاویر پزشکی 3 بیومکانیک طرح درس
BME114 پردازش سیگنال های دیجیتال 3 بیومکانیک تجزیه و تحلیل سیستم ها طرح درس
BME115 پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته 3 بیومکانیک پردازش سیگنال های دیجیتال طرح درس
BME116 پردازش گفتار 3 بیوالکتریک طرح درس
BME117 تصویربرداری تشدید مغناطیسی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME118 دینامیک و بایفورکاسیون سیستم های غیرخطی و پیچیده 3 بیوالکتریک طرح درس
BME119 رباتیک پزشکی 3 بیوالکتریک سیستم های کنترل خطی طرح درس
BME120 روش های غیرخطی پردازش سیگنال های پزشکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME121 سیبرنتیک درجه دوم و ارتباط انسان و ماشین 3 بیوالکتریک طرح درس
BME122 سیستم های تصویربرداری کارکردی مغز 3 بیوالکتریک طرح درس
BME123 سیستم های فازی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME124 سیستم های دینامیک در علوم اعصاب 2 بیوالکتریک طرح درس
BME125 سیستم های کنترل تطبیقی 2 بیوالکتریک شناسایی سیستم ها،
کنترل مدرن، کنترل
دیجیتال و غیرخطی
طرح درس
BME126 سیستم های کنترل غیرخطی 3 بیوالکتریک کنترل پیشرفته طرح درس
BME127 شبکه های عصبی مصنوعی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME128 شناسایی آماری الگو 3 بیوالکتریک طرح درس
BME129 شناسایی سیستم ها 3 بیوالکتریک کنترل پیشرفته طرح درس
BME130 فرآیندهای اتفاقی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME131 فیزیولوژی مغز و شناخت 3 بیوالکتریک
 
طرح درس
BME132 کنترل بهینه 3 بیوالکتریک طرح درس
BME133 کنترل پیش بین 3 بیوالکتریک طرح درس
BME234 کنترل سیستم های بیولوژیکی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME135 کنترل فازی 3 بیوالکتریک طرح درس
BME136 کنترل هوشمند 3 بیوالکتریک طرح درس
BME137 مباحث پیشرفته در شبکه های عصبی 3 بیوالکتریک شبکه های عصبی 1 طرح درس
BME138 مباحث پیشرفته در کنترل و یادگیری حرکات انسان 3 بیوالکتریک طرح درس
BME139 مباحث ویژه در مهندسی پزشکی – بیوالکتریک 1 3 بیوالکتریک طرح درس
BME140 مباحث ویژه در مهندسی پزشکی – بیوالکتریک 2 3 بیوالکتریک طرح درس
BME141 مباحث پیشرفته در مدل سازی سیستم های بیولوژیکی 3 بیوالکتریک مدل سازی سیستم های
بیولوژیکی
طرح درس
BME142 ویولت و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر 3 بیوالکتریک طرح درس

 

 
کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME204 مکانیک سیالات زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME205 دینامیک سیالات محاسباتی CFD 3 بیومکانیک طرح درس
BME206 بیومکانیک اسکلتی عضلانی 3 بیومکانیک طرح درس
BME207 روش اجزاء محدود FEM 3 بیومکانیک
 
طرح درس
BME208 رباتیک 3 بیومکانیک طرح درس
BME209 مدل سازی و تحلیل حرکات بدن 3 بیومکانیک طرح درس
BME210 ابزار دقیق در سیستم های زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME211 مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی 3 بیومکانیک طرح درس
BME212 ارگان های مصنوعی 3 بیومکانیک طرح درس
BME213 انتقال حرارت و جرم زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME214 برهمکنش سیال و جامد در سیستم های (FSI) زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME215 شبیه سازی دینامیک مولکولی 3 بیومکانیک طرح درس
BME216 مکانیک سیستم قلب و عروق 3 بیومکانیک طرح درس
BME217 میکرو سیالات 3 بیومکانیک طرح درس
BME218 مکانیک سلولی 3 بیومکانیک طرح درس
BME219 ویسکوالاستیسیته و رئولوژی مواد زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME220 مباحت منتخب در بیومکانیک قلب و عروق 3 بیومکانیک طرح درس
BME221 ویسکوالاستیسیته و رئولوژی مواد زیستی 3 بیومکانیک طرح درس
BME222 بیومکانیک ستون مهره ها 3 بیومکانیک طرح درس
BME223 بیومکانیک شغلی 3 بیومکانیک طرح درس
BME224 بیومکانیک ارتوپدی 3 بیومکانیک طرح درس
BME225 بیومکانیک فک و دندان 3 بیومکانیک طرح درس
BME226 بیومکانیک برخورد و تصادم 3 بیومکانیک طرح درس
BME227 مبانی عصبی عضلانی حرکت 3 بیومکانیک طرح درس
BME228 الاستیسیته 3 بیومکانیک طرح درس
BME229 خزش، خستگی و شکست 3 بیومکانیک طرح درس
BME230 مباحت منتخب در بیومکانیک اسکلتی- عضلانی 3 بیومکانیک طرح درس
BME231 جراحی رباتیک 3 بیومکانیک طرح درس
BME232 توانبخشی رباتیک 3 بیومکانیک طرح درس
BME233 بیومکانیک شغلی 3 بیومکانیک طرح درس
BME234 مهندسی توانبخشی حرکتی 3 بیومکانیک طرح درس
BME235 مبانی عصبی عضلانی حرکت 3 بیومکانیک طرح درس
BME236 ضایعات عصبی- عضلانی و روش های توانبخشی 3 بیومکانیک طرح درس
BME237 بیومکانیک برخورد و تصادم 3 بیومکانیک طرح درس
BME238 حس لامسه و بازخورد نیرو در پزشکی رباتیک 3 بیومکانیک طرح درس
BME239 دینامیک پیشرفته 3 بیومکانیک طرح درس
BME240 مباحت منتخب در رباتیک پزشکی بیومکانیک طرح درس
Total credits

 

  پ
کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME305 پلی یورتان ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME306 ترمیم زخم 3 بیومتریال طرح درس
BME307 کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME308 مهندسی سلول های بنیادی 3 بیومتریال طرح درس
BME309 نانو بیومتریال ها و کاربردهای زیستی 3 بیومتریال طرح درس
BME310 بررسی خواص و روش های پوشش دهی بیومتریال ها 3 بیومتریال طرح درس
BME311 پرتودهی بیومتریال ها 3 بیومتریال طرح درس
BME312 روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME313 ژل ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME314 پدیده های نفوذ در سیستم های بیولوژیکی 3 بیومتریال طرح درس
BME315 بیورئولوژی و همورئولوژی 3 بیومتریال طرح درس
BME316 زیست سازگاری پیشرفته 3 بیومتریال طرح درس
BME317 پوست مصنوعی 3 بیومتریال طرح درس
BME318 عروق مصنوعی 3 بیومتریال طرح درس
BME319 آزمون های بیولوژیکی بیومواد و سترون کردن مواد 3 بیومتریال طرح درس
BME320 چسبندگی در محیط های بیولوژیکی 3 بیومتریال طرح درس
BME321 سیستم های نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن 3 بیومتریال طرح درس
BME322 تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 2 بیومتریال طرح درس
BME323 مواد قابل کاشت در بدن 2 بیومتریال طرح درس
BME324 طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME325 مهندسی بافت 3 بیومتریال طرح درس
BME326 لیزر و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME327 بررسی فنی و اقتصادی طرح های مهندسی پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME328 مواد در پزشکی 3 بیومتریال طرح درس
BME329 بیوسرامیک پیشرفته 3 بیومتریال
 
طرح درس
BME330 حسگرهای زیستی 3 بیومتریال طرح درس
BME331 روش های نوین برای آنالیز سطوح مواد زیست سازگار 3 بیومتریال طرح درس
BME332 نانوبیوسنسورها بر پایه تکنولوژی میکرو نانوآرایه های اپتیکی و شیمیایی 3 بیومتریال طرح درس
BME333 مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- زیست مواد 1 3 بیومتریال طرح درس
BME334 مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- زیست مواد 3 بیومتریال طرح درس
Total credits 49

 

کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME404 پدیده های انتقال در سامانه های زیستی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME405 سامانههای کنترل انتقال دارو 3 مهندسی بافت طرح درس
BME406 مهندسی پروتئین 3 مهندسی بافت طرح درس
BME407 مهندسی سلول های بنیادین 3 مهندسی بافت طرح درس
BME408 آزمایشگاه جراحی حیوانی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME409 مکانیک سلولی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME410 مکانیک بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME411 ترمیم زخم در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME412 ژن درمانی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME413 روش های محاسباتی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME414 روش های شبیه سازی دینامیک مولکولی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME415 سامانه های میکرو/نانوالکترومکانیکی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME416 زیست سازگاری در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME417 مبانی مهندسی بیومولکولی و روش های آزمایشگاهی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME418 نانوبیوتکنولوژی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME419 رفتار سلولی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME420 کاربرد هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME421 مدل های ایجاد، رشد و بازسازی بافت 2 مهندسی بافت طرح درس
BME422 ریاضی مهندسی پیشرفته 2 مهندسی بافت طرح درس
BME423 آزمایشگاه هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME424 روش های آنالیز و اصلاح سطح در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME425 کاربردهای کلینیکی مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME426 جنین شناسی کاربردی در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
BME427 حسگرهای زیستی 3 مهندسی بافت طرح درس
BME428 مباحث ویژه در مهندسی بافت 3 مهندسی بافت طرح درس
Total credits 49

 

کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME504 مدل سازی سیستم های حسی  حرکتی 3 توانبخشی طرح درس
BME505 ابزار دقیق بیومدیکال 3 توانبخشی طرح درس
BME506  FES و تحریک الکتریکی در توانبخشی 3 توانبخشی طرح درس
BME507 حس لامسه مصنوعی در مهندسی پزشکی 3 توانبخشی طرح درس
BME508 فیزیوتراپی و حرکت درمانی در توانبخشی 3 توانبخشی طرح درس
BME509 اسلوب شناسی سیستم ها و مهندسی سیبرنتیک کاربردی 3 توانبخشی طرح درس
BME510 توانبخشی و اندام های مصنوعی 3 توانبخشی طرح درس
BME511 توانبخشی ضایعات عصبی عضلانی 3 توانبخشی طرح درس
BME512 سیستم های کنترل دیجیتال 3 توانبخشی طرح درس
BME513 فیزیولوژی عصب  عضله 3 توانبخشی طرح درس
BME514 کنترل هوشمند در فضای سیبرنتیک 3 توانبخشی طرح درس
BME515 کنترل حرکات منظم، نامنظم و تکراری در انسان 3 توانبخشی طرح درس
BME516 موتور کنترل حرکت های ارادی، غیرارادی و رفلکسی 3 توانبخشی طرح درس
BME517 مهندسی سیبرنتیک و ارتباط انسان و ماشین 3 توانبخشی طرح درس
BME518 نگرش سیستمی و مهندسی سیستم 3 توانبخشی طرح درس
BME519 طراحی ارتز و پروتز در توانبخشی 3 توانبخشی طرح درس
BME520 توانبخشی ضایعات نخاعی 3 توانبخشی طرح درس
BME521 هوش مصنوعی و سیستم های کارشناس 2 توانبخشی طرح درس
BME522 پردازش گفتار 2 توانبخشی طرح درس
BME523 پردازش سیگنال های تصویر 3 توانبخشی طرح درس
BME524 سیستم های تصویرگر پزشکی 3 توانبخشی طرح درس
BME525 پردازش سیگنال های بیولوژیکی 3 توانبخشی طرح درس
BME526 بیومکانیک توانبخشی 3 توانبخشی طرح درس
BME527 بیومکانیک راه رفتن 3 توانبخشی طرح درس
BME528 زیست سازگاری و مواد پیشرفته 3 توانبخشی طرح درس
BME528 زیست سازگاری و مواد پیشرفته 3 توانبخشی طرح درس
BME529 مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی 3 توانبخشی طرح درس
BME530 تکنیک های آزمایشگاهی در بیومکانیک حرکت 3 توانبخشی طرح درس
BME531 فیزیولوژی کار و ظرفیت های بدنی 3 توانبخشی طرح درس
BME532 بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی 3 توانبخشی طرح درس
BME533 طراحی سیستم های هوشمند و سیبرنتیک در توانبخشی 3 توانبخشی طرح درس
BME534 تجهیزات خانگی توانبخشی 3 توانبخشی طرح درس
BME535 تجهیزات درمانگاهی توانبخشی 3 توانبخشی طرح درس
BME536 اصول مدیریت و برنامه ریزی توانبخشی 3 توانبخشی طرح درس
BME537 مباحث ویژه در مهندسی توانبخشی 3 توانبخشی طرح درس
Total credits 49

 

کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME604 فیزیولوژی و مدل سازی سیستم های حسی حرکتی 3 ورزش طرح درس
BME605 تحلیل دینامیکی حرکات ورزشی 3 ورزش طرح درس
BME606 کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در مهندسی ورزش 3 ورزش طرح درس
BME607 بینایی ماشین در مهندسی ورزش 3 ورزش طرح درس
BME608 مدیریت و کنترل پروژه در ورزش (مدیریت و برنامه ریزی در ورزش) 3 ورزش طرح درس
BME609 روش تحقیق و خلاقیت 3 ورزش طرح درس
BME610 حس لامسه مصنوعی در مهندسی پزشکی 3 ورزش طرح درس
BME611 طراحی خدمات و اماکن ورزشی 3 ورزش طرح درس
BME612 تغذیه ورزشی 3 ورزش طرح درس
BME613 کینزیولوژی ورزشی 3 ورزش طرح درس
BME614 روانشناسی ورزشی 3 ورزش طرح درس
BME615 ارتزها و پروتزهای ورزشی 3 ورزش طرح درس
BME616 بیومکانیک راه رفتن 3 ورزش طرح درس
BME617 بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی 3 ورزش طرح درس
BME618 تحلیل سینماتیکی اعضاء و اندام های بدن انسان 3 ورزش طرح درس
BME619 فیزیولوژی کار و ظرفیت های بدنی 3 ورزش طرح درس
BME620 تکنترل سیستم های عصبی و عضلانی 3 ورزش طرح درس
BME621 نگرش سیستمی و مهندسی سیستم 2 ورزش طرح درس
BME622 اسلوب شناسی سیستم ها و مهندسی سیبرنتیک کاربردی 2 ورزش طرح درس
BME623 کنترل حرکات منظم، نامنظم و تکراری در انسان 3 ورزش طرح درس
BME624 موتور کنترل حرکت های ارادی، غیرارادی و رفلکسی 3 ورزش طرح درس
BME625 مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی 3 ورزش طرح درس
BME626 اعضاء و اندام های مصنوعی 3 ورزش طرح درس
BME627 زیست سازگاری 3 ورزش طرح درس
BME628 روش اجزاء محدود 3 ورزش طرح درس
BME629 تکنیک های آزمایشگاهی در بیومکانیک حرکت 3 ورزش طرح درس
BME630 فیزیولوژی حرکت 3 ورزش طرح درس
BME631 مباحث ویژه در مهندسی ورزش 3 ورزش طرح درس
Total credits 49

 

کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز طرح درس
BME704 کاربرد فن آوری اطلاعات پزشکی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME705 تحلیل آماری دادههای پزشکی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME706 پردازش تصاویر پزشکی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME707 پردازش سیگنالهای پزشکی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME708 ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME709 روشهای فشرده سازی و رمزنگاری اطلاعات پزشکی- بهداشتی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME710 گرافیک کامپیوتری پیشرفته 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME711 واقعیت مجازی و کاربرد آن در پزشکی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME712 یادگیری ماشینی در زیست پزشکی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME713 بیولوژی سیستمی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME714 تحلیل سیستمها برای مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME715 سیستمهای اطلاعات بهداشتی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME716 سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری در پزشکی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME717 سامانه های هوشمند و کاربرد آنها در پزشکی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME718 شبکه های چند رسانهای 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME719 شبکه های کامپیوتری 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME720 مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی 3 اطلاعات پزشکی طرح درس
BME721 مباحث ویژه 2 اطلاعات پزشکی طرح درس
Total credits 49

 
 دروس مشترک
 

 
کد درس نام درس تعداد واحد گرایش پیشنیاز
BME801 پایان نامه 6 همه
BME802 سمینار و روش تحقیق 2 همه
BME407
  

دفعات مشاهده: 18292 بار   |   دفعات چاپ: 195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر